Par mums

„Mazputniņš”, Brenci, Malienas pagasts
Alūksnes novads, LV-4359

Vadītāja: Inga ĀBOLTIŅA
Tālrunis: 28794450
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv 

Malienā bērnudārzs darbojas kopš 1989.gada. Laikā no 1991.gada līdz 2003.gada 21.septembrim kā Malienas pamatskolas sastāvdaļa, bet kopš 2003.gada 22.septembra kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Kopš 2012.gada 25.oktobra bērnudārzu saucam – Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”.

Iestāde strādā nepārtrauktā darba režīmā darba dienās no pulksten 7.00 pirmdienā līdz pulksten 19.00 piektdienā.

Trijās bērnu grupās („Cālīši”, jaukta vecuma bērnu grupa, “Irbītes” –  4-5 gadīgi bērni, „Pūcītes” – 5-6 gadīgi bērni) tiek realizētas piecas izglītības programmas:
• vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestādē ir 40 bērni, par kuriem diendienā rūpējas 7 pedagoģiskie darbinieki: iestādes vadītāja,  logopēds, 5 pirmsskolas izglītības skolotājas, tanī skaitā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs, sporta skolotāja; medmāsa un 10 tehniskie darbinieki: 5 skolotāju palīgi, pavārs, pavāra palīgs, veļas mazgājamās mašīnas operators, palīgstrādnieks, apkures sezonā – 1 kurinātājs.

         Iestādes darbības mērķis : Sniegt visiem bērniem pieejamu, attīstošu, mūsdienīgu un drošu pirmsskolas izglītības satura apguves vidi, izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai.
Iestādes darbības pamatvirziens ir katra bērna vispusīgas attīstības veicināšana, ņemot vērā viņa vajadzības, spējas, intereses un individuālo pieredzi.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:
1.Nodrošināt vispusīgu katra bērna attīstību, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai.
2.Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kritisko domāšanu, radošumu un uzņēmējspējas.
3.Veidot valodu, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības uzturēšanas un fizisko aktivitāšu lietpratību pamatus.
4.Sniegt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
5.Mērķtiecīgi sadarboties ar vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem bērna vajadzību un interešu nodrošināšanai.

Iestādes vīzija:
Bērna prieku, zinātkāri, radošumu rosinoša izglītības iestāde, kas veicina katra bērna attīstību pēc iespējas patstāvīgā darbībā, gūstot arvien jaunu viņa vajadzībām, spējām un interesēm atbilstošu pieredzi.

Iestādes misija:
Izglītota, radoša un atbildīga kolektīva darbs izglītojamā vispusīgai un harmoniskai attīstībai viņa vajadzībām piemērotā, fiziski un emocionāli drošā, atbalstošā, attīstošā, mainīgā un estētiski audzinošā vidē.

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu speciālajās programmās un no 1,5 līdz 6 gadu vecumam ar vadītāja rīkojumu vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.
Pirmsskolas izglītības saturu bērni apgūst vienotā mācību un audzināšanas procesā, praktiski darbojoties visas dienas garumā un cenšoties sasniegt kopīgi izvirzītos mācīšanās mērķus un rezultātus, izvēloties piedāvātos daudzveidīgos uzdevumus atbilstoši interesēm gan telpās, gan ārā brīvi un patstāvīgi rotaļājoties vai iesaistoties pedagoga mērķtiecīgi organizētās un netieši vadītās rotaļnodarbībās. Vecāko grupu bērniem ir iespēja apgūt digitālās prasmes darbā ar displeju, kā arī mācīties kopā ar Photon robotu un veikt vairāk nekā 100 eksperimentus, izmantojot SIA “Lielvārds” iegādāto mācību līdzekli “Anna un Leons eksperimentē komplekts”.

Iestādē tiek organizēti
• Zinību dienas pasākums, tematiskās nedēļas vai pēcpusdienas, radošās darbnīcas, gadskārtējo ieražu svētki, sporta pasākumi, izstādes, pārgājieni, ekskursijas, jautrie brīži, rotaļu un spēļu pēcpusdienas, konkursi, viktorīnas, nākamo pirmklasnieku izlaidums un citi pasākumi;
• Bērnu interešu nodarbības:  mūsdienu deja, izteiksmīga runa.

Iesaistāmies pasākumos ārpus iestādes:
• Izstādēs, konkursos, nodarbībās pagasta bibliotēkā,  pagasta tautas namā, novadā un valstī;
• Apmeklējam teātra izrādes, koncertus, cirku.     • Piedalāmies projektu darbā.