UZŅEMŠANA

IESTĀDĒ TIEK UZŅEMTI BĒRNI NO 1,5 GADU VECUMA.

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu speciālajās programmās un no 1,5 līdz 6 gadu vecumam ar vadītāja rīkojumu vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.

Uzņemšana notiek saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/