UZŅEMŠANA

IESTĀDĒ TIEK UZŅEMTI BĒRNI NO 1,5 GADU VECUMA.

      Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu speciālajās programmās un no 1,5 līdz 6 gadu vecumam ar vadītāja rīkojumu vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.

      Uzņemšana notiek saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/

 

      Ja vēlaties, lai Jūsu bērns 2023./24. mācību gadā varētu apmeklēt Malienas pirmsskolas izglītības iestādi “Mazputniņš”, piesakieties laicīgi, negaidot pēdējās augusta dienas. Sazinieties ar izglītības iestādes vadītāju, T 26327526.